Vidya Bharti North Region

Designation Name
President Sh. Ashok Pal Ji
Org. Secretary Sh. Hem Chandra Ji
General Secretary Sh. Surender Atri Ji
Secretary Sh. Gulab Singh Mehta Ji